Home
Wir über uns
Aktivitäten
News
Die Satzung
Der Vorstand
Presse
Interessante Links
Kontakt
Mitglied werden
Sitemap

Die Satzung

Statut Niemiecko - Polskiego Stowarzyszenia Wałbrzych - Marburg

 

§ 1 Nazwa i siedziba

Stowarzyszenie nosi nazwę Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników Wałbrzych - Marburg. Jest ono wpisane do rejestru stowarzyszeń Sądu Rejonowego w Marburgu. Siedzibą Stowarzyszenia jest Marburg.

§ 2 Cel Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest stworzenie forum do kontaktów między polskimi i niemieckimi prawnikami oraz wspieranie wzajemnych stosunków między prawnikami obu krajów, jak również wymiany doświadczeń prawnych w obu krajach, w szczególności w odniesieniu do prawa europejskiego. Poprzez to powinny być przekazywane wiadomości o obecnie obowiązującym prawie, języku, historii i kulturze obydwu narodów; tak samo w sensie wykorzystania przyjaźni między narodami, służącej do wzajemnego zrozumienia i tolerancji.

Cel Stowarzyszenia jest urzeczywistniany między innymi przez:

1.     Wspieranie osobistych spotkań między prawnikami Polski i Niemiec, poprzez wzajemne wizyty, hospitacje oraz spotkania dokształcające,

2.     Wspieranie zagranicznych pobytów naukowców-prawników, sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy, asystentów sędziów, referendarzy i studentów nauk prawnych, a także innych zainteresowanych,

3.     Wspomaganie sądowego i urzędniczego partnerstwa między niemieckimi i polskimi sądami.

 

Stowarzyszenie dąży wyłącznie i bezpośrednio do osiągania społecznie użytecznych celów w rozumieniu rozdziału „cele zwolnione od podatku” Prawa od zwolnień podatkowych.

 

§ 4 Członkostwo

Stowarzyszenie zrzesza

a)     członków zwyczajnych powyżej 18 roku życia,

b)     członków młodocianych do czasu ukończenia 18 roku życia,

c)     członków honorowych,

d)     członków wspierających.

Członkowie mogą być osobami fizycznymi i prawnymi, jak również instytucjami.

Wniosek o przyjęcie musi być skierowany pisemnie do Zarządu, który decyduje o przyjęciu. Wraz z przyjęciem członek zapoznaje się ze statutem Stowarzyszenia.

Członkami honorowymi mogą zostać mianowane osoby, które odznaczyły się szczególnymi zasługami dla Stowarzyszenia. Mianowanie następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Członków.

Członkostwo ustępuje

1.     poprzez śmierć,

2.     poprzez wystąpienie ze Stowarzyszenia – następuje to przez pisemne poinformowanie Zarządu,

3.     poprzez wykluczenie przez poszerzony skład Zarządu, a mianowicie w następujących przypadkach:

a)     na skutek utraty praw obywatelskich,

b)     z powodu czynów niehonorowych,

c)      jeśli składki albo inne powinności płatnicze zalegają przez okres dwóch lat, a płatność nie następuje w terminie 14 dni od wezwania do zapłaty,

d)     z powodu zachowań szkodzących Stowarzyszeniu.

W przypadku 3 wykluczenie wymaga większości dwóch trzecich głosów członków poszerzonego Zarządu. Wraz z usunięciem ze Stowarzyszenia wygasają roszczenia przeciwko niemu.

§ 5 Prawa i obowiązki członków

Członek ma prawo brać udział w zebraniach członków Stowarzyszenia, składać wnioski oraz od czasu ukończenia 18 roku życia korzystać z prawa wyborczego. Każdy członek uprawniony do głosowania posiada jeden głos, który może oddać tylko osobiście. Bierne prawo wyborcze rozpoczyna się od ukończenia 18 roku życia.

Członkowie uiszczają ustalone w trakcie zebrania członkowskiego składki jak również inne, z góry określone świadczenia. Członkowie honorowi i członkowie wspierający zwolnieni są od uiszczania składek.

Składka roczna wynosi 10 €. Jest ona płatna do pierwszego stycznia każdego roku. Płatność powinna być urzeczywistniona poprzez udzielenie pełnomocnictwa, które w każdym czasie może być odwołane. Zgromadzenie Członków może postanowić o zmianie wysokości składki.

§ 6 Wykorzystywanie środków Stowarzyszenia

Środki Stowarzyszenia wolno wykorzystywać tylko zgodnie z celami określonymi w statucie. Członkowie nie otrzymują żadnych subwencji ze środków Stowarzyszenia.

Żadnej osobie nie wolno być uprzywilejowanej poprzez wydatki, które są sprzeczne z celami Stowarzyszenia albo są nieproporcjonalnie wysokie.

§ 7 Rok obrachunkowy

Rokiem obrachunkowym jest każdorazowo rok kalendarzowy.

§ 8 Organy Stowarzyszenia

Organami Stowarzyszenia są

1.     Zgromadzenie Członków,

2.     Zarząd.

Zarząd składa się z Pierwszego Przewodniczącego, Drugiego Przewodniczącego, Skarbników i Protokolanta. Zgromadzenie Członków może podjąć uchwałę o przystąpieniu nieokreślonej liczby członków. Stowarzyszenie jest reprezentowane sądownie i poza sądem przez dwóch członków Zarządu, z tego przez Prezesa Zarządu i Zastępcę Prezesa Zarządu.

3.      Poszerzony Zarząd.

Składa się on z Zarządu i wszystkich członków Zarządu. Poszerzony Zarząd nie jest zarządem w rozumieniu § 26 BGB ( niemieckiego kodeksu cywilnego )

 

§ 9 Zgromadzenie Członków

Każdego roku odbywa się zwyczajne Zgromadzenie Członków, na które pisemnie są zapraszani przez Zarząd wszyscy członkowie, poprzez poinformowanie o porządku dziennym obrad. Wnioski dotyczące Zgromadzenia Członków muszą być skierowane do Zarządu przynajmniej tydzień wcześniej oraz zawierać uzasadnienie.

Obowiązkiem Zgromadzenia Członków jest:

1.     Przyjmowanie sprawozdań Zarządu oraz relacji Skarbnika,

2.     Udzielanie absolutorium całemu Zarządowi,

3.     Wybór nowego Zarządu,

4.     Wybór dwóch Skarbników,

5.     Każda zmiana statutu,

6.     Rozstrzyganie o złożonych wnioskach,

7.     Przyznawanie honorowego członkostwa,

8.     Rozwiązanie Stowarzyszenia,

9.      Decydowanie o innych szczególnie uregulowanych zadaniach objętych niniejszym statutem.

Odnośnie pkt 3:

Zarząd jest wybierany na okres jednego roku zwykłą większością głosów. Prowadzi on sprawy Stowarzyszenia aż do nowych wyborów. Wybór Pierwszego Przewodniczącego następuje przed wyborem pozostałych członków Zarządu podczas odrębnego głosowania.

Odnośnie pkt 4:

Skarbnikom nie wolno należeć do Zarządu. Jednorazowy ponowny wybór jest dopuszczalny, przy czym jednakże jeden ze Skarbników musi zostać odrzucony.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków musi być zwołane przez Zarząd, gdy wnioskuje o to pisemnie przynajmniej 1/3 zwykłych członków, wraz z podaniem powodu. Poszerzony Zarząd może przy przedstawieniu ważnych powodów postanowić o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków.

Każde przepisowo zwołane ( zwyczajne albo nadzwyczajne ) Zgromadzenie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał. Postanawia ono w przedmiocie wniosków zwykłą większością głosów, o ile wnioski te nie dotyczą zmian w statucie lub rozwiązania Stowarzyszenia.

Ze Zgromadzenia Członków i jego uchwał jest sporządzany protokół, który jest podpisywany przez Pierwszego Przewodniczącego oraz kontrasygnowany przez pozostałych członków Zarządu.

§ 10 Zarząd i Poszerzony Zarząd

 Zarząd jest odpowiedzialny za należyte zarządzanie wszystkimi urzędowymi sprawami Stowarzyszenia, a w przypadku niemożności uczestnictwa któregokolwiek z członków Zarządu odpowiedzialny jest za zapewnienie zastępstwa na czas trwania przeszkody.

Zarząd i Poszerzony Zarząd są w razie potrzeby zwoływane przez Pierwszego Przewodniczącego, zaś w przypadku, gdy uczynienie tego przez niego jest niemożliwe, przez jego Zastępcę. Zaproszenie powinno z zasady mieć miejsce na osiem dni wcześniej, w formie pisemnej, oraz następować poprzez powiadomienie o porządku dziennym obrad. W wyjątkowych wypadkach wystarczający jest termin przynajmniej dwóch dni, za pośrednictwem informacji telefonicznej. Zarząd i Poszerzony Zarząd mogą udzielać wyjaśnień, gdy obecna jest przynajmniej połowa jego członków. Zarząd i Poszerzony Zarząd podejmują uchwały większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos członków Zarządu kierujących posiedzeniem Zarządu.

Z każdego posiedzenia jest sporządzany zapis, który podpisywany jest przez prowadzącego posiedzenie członka Zarządu oraz Protokolanta. Zapisy z posiedzeń są przechowywane.

Członkowie Zarządu i Poszerzonego Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo.

§ 11 Zmiany statutu

Zmiany w statucie mogą być uchwalone jedynie przez większość ¾ obecnych i uprawnionych do głosowania członków.

§ 12 Odpowiedzialność

Stowarzyszenie odpowiada tylko za takie prawno-majątkowe zobowiązania, na które wyraża zgodę Zarząd, o ile jednorazowo nie jest przekroczona kwota w wysokości 500 €. Zobowiązania przekraczające kwotę 500 € wymagają do swojej ważności większościowej uchwały Poszerzonego Zarządu.

§ 13 Rozwiązanie Stowarzyszenia

Rozwiązanie Stowarzyszenia może być uchwalone tylko przez zwołane wyłącznie w tym celu nadzwyczajne Zgromadzenie Członków, większością trzech czwartych głosów obecnych i uprawnionych do głosowania Członków.

W przypadku rozwiązania albo zawieszenia Stowarzyszenia, lub też w przypadku zrezygnowania z jego dotychczasowych celów, majątek Stowarzyszenia przepada na rzecz miasta Marburg, które przeznaczy go bezpośrednio i wyłącznie na cele użyteczności publicznej.

 

Wałbrzych, dnia 31.08.2008

to Top of Page

Deutsch-Polnischer Juristen Verein Walbrzych Marburg e.V. Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia WaƂbrzych-Marburg e.V.